Відділ освіти Красногвардійської районної у м.Дніпропетровську ради
 
_

Новини


1 лют. 2016
Новини району
БАЖАЄМО УСПІХІВ ТА ПЕРЕМОГ!

1 лют. 2016
Про проведення заходів вшанування пам’яті Героїв Крут
В Красногвардійському районі проведено ряд заходів

29 січ. 2016
Змінено порядок призначення допомоги на дітей
Постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 25.12.2015 № 1181 змінено порядок призначення допомоги на дітей

Всі новини

Положення ВО

 

ПОЛОЖЕННЯ


про відділ освіти Красногвардійської районної у місті ради


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 
 
1.1. Відділ освіти Красногвардійської районної у місті ради (далі – відділ освіти) є структурним підрозділом Красногвардійської районної ради, підзвітним і підконтрольним районній раді, підпорядковується виконавчому комітету, голові районної ради, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольний управлінню освіти Дніпропетровської міської ради та управлінню освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
 
1.2. Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голови Дніпропетровської міської ради, актами відповідних органів місцевого самоврядування, а також цим положенням.
 
1.3. У межах своїх повноважень відділ освіти організовує виконання актів законодавства у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, а також з питань мовної політики та здійснює контроль за їх реалізацією.
 
1.4. Відділ освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, кутовий штамп і печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, має право в межах своїх повноважень підписувати від свого імені договори, здобувати майнові і немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у судах.
 
1.5. Рішення відділу освіти, прийняті у межах його повноважень, є обов'язковими для виконання всіма закладами освіти району незалежно від форм власності.
 
1.6. Це положення відміняє дію попереднього, затвердженого рішенням від 19. 04. 2006 № 27/06, та визнає такими, що втратили чинність всі зміни та доповнення до нього.
 
 

2. ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ ОСВІТИ

 
 
2.1. Реалізація державної політики в галузі освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району.
 
2.2. Створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей.
 
2.3. Здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території району і оперативно підпорядковані районній раді та органам місцевого самоврядування, координація діяльності цих навчальних закладів.
 
2.4. Зміцнення матеріальної бази навчальних закладів, забезпечення розвитку освітнього, наукового потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, демографічних та інших особливостей району.
 
2.5. Аналіз стану освіти в районі, прогнозування перспектив розвитку та участь у розробці районної програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми, здійснення моніторингу у сфері освіти.
 
2.6. Організація навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
 
2.7. Контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами та вимог базового компонента дошкільної освіти навчальними закладами, розташованими на території району.
 
2.8. Участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.
 
2.9. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів.
 
2.10. Участь в атестації закладів освіти, розташованих на території району.
 
2.11. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та прав учасників навчально-виховного процесу у підпорядкованих закладах освіти району.
 
 

З. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ОСВІТИ

 
 
3.1. Здійснює керівництво роботою закладами освіти, що належать до сфери його управління.
 
3.2. Визначає потребу у навчальних закладах освіти, заснованих на комунальній формі власності та подає пропозиції щодо вдосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.
 
3.3. Готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обов'язкового обслуговування дітей шкільного віку та ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, контролює виконання вимог щодо навчання всіх дітей шкільного віку в загальноосвітніх навчальних закладах.
 
3.4. Вивчає потребу та вносить пропозиції виконавчому комітету районної ради щодо утворення навчальних закладів, класів, груп з очною, заочною формою навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, груп у дошкільних навчальних закладах та створює умови для прискореного отримання бажаючими повної загальної середньої освіти, складання іспитів екстерном.
 
3.5. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної, надання можливостей навчатись у загальноосвітніх навчальних закладах рідною мовою чи вивчати рідну мову в комунальних навчальних закладах.
 
3.6. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин, які проживають у районі.
 
3.7. Здійснює соціальний захист та захист прав учнів та вихованців підпорядкованих навчально-виховних закладів у межах своєї компетенції, визначеної чинним законодавством.
 
3.8. Координує роботу навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх.
 
3.9. Забезпечує створення психологічної служби в навчальних закладах.
 
3.10. Координує роботу навчальних закладів, батьків та громадськості, пов'язану з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля.
 
3.11. Організує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджету та залучених коштів.
 
3.12. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів, разом з органами охорони здоров'я здійснює загальний контроль за охороною здоров'я дітей, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу.
 
3.13. Сприяє навчально-методичному, інформаційному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти.
 
3.14. Впроваджує навчальні плани і програми, рекомендовані Міністерством освіти і науки України, погоджує навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, вносить управлінню освіти та науки Дніпропетровської міської ради пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.
 
3.15. Організує навчання обдарованих дітей та вносить пропозиції до відповідних органів місцевого самоврядування про відкриття профільних класів, шкіл нового типу (гімназій, колегіумів, ліцеїв, шкіл-комплексів, спеціалізованих шкіл тощо), їх матеріальну підтримку; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів; створює міжшкільні навчально-виробничі комбінати, центри дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо.
 
3.16. Видає інформаційно-методичні вісники.
 
3.17. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств.
 
3.18. Координує роботу, пов'язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів та подальшим працевлаштуванням випускників.
 
3.19. Забезпечує контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.
 
3.20. Організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, контролює проведення поточного та капітального ремонту приміщень.
 
3.21. Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних, позашкільних, введенням в дію їх нових приміщень, комплектуванням меблями, обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо.
 
3.22. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту та забезпечує ними навчальні заклади.
 
3.23. Прогнозує потребу району у педагогічних працівниках і спеціалістах, укладає договори з педагогічними навчальними закладами на їх підготовку, проводить аналіз стану підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів.
 
3.24. Організує роботу щодо підвищення кваліфікації і розвитку творчості педагогічних працівників.
 
3.25. Проводить атестацію педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів у межах своєї компетенції.
 
3.26. Сприяє наданню педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством, вживає заходи щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.
 
3.27. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.
 
3.28. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.
 
3.29. Контролює створення у загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладах фонду загального обов'язкового навчання (фонду всеобучу), який формується за рахунок коштів бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів.
 
3.30. Контролює дотримання навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.
 
3.31. Інспектує заклади освіти, що належать до сфери управління органів виконавчої влади району та органів місцевого самоврядування.
 
3.32. Надає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в районі, організує з цією метою збір та опрацювання інформації і формування банку даних.
 
3.33. Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в районі (не рідше ніж один раз на рік).
 
3.34. Взаємодіє з органами громадського самоврядування.
 
3.35. Проводить експертну оцінку статутів навчальних закладів комунальної власності, їх підготовку для реєстрації відповідними органами виконавчої влади.
 
3.36. Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи щодо усунення недоліків у роботі.
 
3.37. Забезпечує організацію в навчальних закладах роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.
 
3.38. Забезпечує організацію в навчальних закладах роботи з фізичного виховання, фізично-оздоровчої та спортивної роботи.
 
3.39. Погоджує проекти будівництва навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню, контролює використання капітальних вкладень та залучених коштів.
 
3.40. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту та сприяє забезпеченню ними навчальні заклади.
 
3.41. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.
 
 

4. ПРАВА ВІДДІЛУ ОСВІТИ

 
 
4.1. Залучати до розроблення районної програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів.
 
4.2. Брати участь у створенні, реорганізації, ліквідації навчальних закладів та установ освіти в межах компетенції.
 
4.3. Скликати районні, у тому числі щорічні серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.
 
4.4. Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі району.
 
4.5. Укладати в установленому законодавством порядку договори, угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.
 
4.6. У процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами районної адміністрації та органами місцевого самоврядування, підприємствами, тановами, організаціями, об'єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 
4.7. Залучати працівників навчальних закладів (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
 
4.8. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їх повноважень.
 
4.9. За дорученням голови районної ради утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних програм і проектів.
 
 

5. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ ОСВІТИ

 
 
5.1. Відділ освіти складається з апарату управління та підрозділів: централізованої бухгалтерії, методичної служби дошкільної, загальної середньої і позашкільної освіти, служби з технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом.
 
5.2. Бухгалтерський облік в відділі освіти здійснюється централізованою бухгалтерією відповідно до Положення про централізовану бухгалтерію та делегуванням повноважень по веденню фінансово-господарської діяльності.
 
5.3. При відділу освіти може утворюється колегія, яка діє на підставі Положення про неї. Склад колегії затверджується головою районної в місті ради за поданням завідувача відділу освіти.
 
5.4. При відділі освіти може створюватися рада керівників навчальних закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.
 
5.5. Для здійснення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти у відділу освіти створюється тендерний комітет, який діє відповідно до Положення про нього та чинного законодавства.
 
 

6. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ ОСВІТИ

 
 
6.1. Відділ освіти очолює завідувач, який призначається посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України і звільняє з посаду головою районної ради за погодженням із начальником управління освіти і науки Дніпропетровської міської ради.
 
Особа, яка призначається на посаду завідувача, повинна мати вищу педагогічну освіту, стаж керівної роботи у навчальних закладах чи місцевих органах управління освіти або наукових установах не менше як 3 роки та володіти державною мовою.
 
6.2. Завідувач відділу освіти може мати заступників, які призначаються на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України і звільняються з посади головою районної ради за погодженням із начальником управління освіти і науки Дніпропетровської міської ради.
 
6.3. Завідувач відділу освіти:
 
- здійснює керівництво діяльністю відділу освіти, забезпечує виконання покладених на нього завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь відповідальності заступників завідувача та його працівників;
 
- спрямовує і координує діяльність підпорядкованих відділу освіти навчальних закладів з питань, що належать до його відання;
 
- особисто відповідає за виконання покладених на відділ освіти завдань з реалізації державної політики у сфері освіти і науки;
 
- представляє інтереси району в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами;
 
- подає на затвердження голови Красногвардійської районної в місті ради проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу освіти;
 
- затверджує Положення про підрозділи і служби відділу освіти, функціональні обов'язки його працівників;
 
- розпоряджається коштами, які виділяються на утримання відділу освіти та під порядкованих закладів освіти;
 
- планує роботу відділу освіти і аналізує стан її виконання;
 
- видає у межах компетенції відділу освіти накази, організує і контролює їх виконання;
 
- вносить на затвердження голові районної ради штатний розпис відділу освіти в межах встановленої граничної чисельності і фонду оплати праці;
 
- затверджує та укладає договори, угоди про співробітництво, співпрацю, організацію взаємовідносин з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;
 
- призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу освіти, в тому числі керівників структурних підрозділів відділу освіти, в разі необхідності укладає та припиняє дії контрактів (трудових угод) з цими працівниками відповідно до чинного законодавства;
 
- вносить пропозиції щодо кандидатів на посади керівників навчальних закладів та установ освіти комунальної форми власності;
 
- заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу освіти в межах своєї компетенції, порушує питання про накладання стягнень на керівників навчальних закладів.
 
6.4. Накази завідувача відділу освіти, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані головою районної ради, начальником управління освіти Дніпропетровської міської ради або оскаржені в судовому порядку.
 
 

7. ФІНАНСУВАННЯ ВІДДІЛУ ОСВІТИ

 
 
7.1. Відділ освіти фінансується за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу освіти, підпорядкованих йому закладів освіти та видатки на їх утримання затверджуються головою районної ради.
 
7.2. Джерелами формування коштів відділу є:
 
- кошти державного та місцевого бюджетів;
 
- добровільні внески громадян, підприємств, організацій, установ всіх форм власності;
 
- кошти від надання платних послуг;
 
- інші кошти, передбачені чинним законодавством України.
 
7.3. Відділ освіти використовує кошти, які має у своєму розпорядженні згідно з кошторисом доходів і видатків, за розпорядженням завідувача відділу освіти для виконання покладених на нього завдань.
 
 

8. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗВ'ЯЗКИ

 
 
8.1. Відділ освіти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 
8.2. Відділ освіти має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими установами України, зарубіжних країн, міжнародними організаціями, Фондами тощо.
 
 

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 
 
9.1. Ліквідація та реорганізація відділу освіти здійснюється за рішенням районної ради відповідно до вимог чинного законодавства.
 
9.2. Зміни та доповнення до цього положення вносяться у встановленому законодавством порядку.